19
40

Кафедру математичного аналізу створено в Чернівецькому державному університеті у 1940 році. Першим її завідувачем став професор М.М.Боголюбов (пізніше – академік АН СРСР).

В жовтні 1944 році на цю посаду було призначено доцента О.О.Боброва − спеціаліста з теорії ймовірностей, який в 1953 році переїхав на роботу до Одеси.

З 1953 по 1962 рік кафедру очолював спочатку доцент, а потім професор М.К.Фаґе (1915-1995) − випускник МДУ, учень академіка А.М.Колгоморова.

1940

Професор М. К. Фаґе

М. К. Фаґе започатковано читання на факультеті курсу функціонального аналізу. М.К.Фаґе розвинув новий напрям у дослідженні диференціальних операторів − теорію аналітичних відносно цих операторів функцій. Результати досліджень лягли в основу його докторської дисертації (1957) і монографії „Операторно-аналітичні функції однієї змінної” (Львів, 1959).

Під керівництвом професора М.К.Фаґе в аспірантурі навчалося 12 випускників університету, серед яких Й.Ф.Кушнірчук, І.Ф.Григорчук та М.І.Березовський, пізніше провідні доценти кафедри математичного аналізу. Співробітниками М.К.Фаґе на той час були доценти Ю.М.Валіцький та В.Г.Хриптун, які узагальнили дослідження М.К.Фаґе на випадок інтегро-диференціальних операторів та операторів з частинними похідними. В 1962 році він виїхав з Чернівців і з 1964 року завідував відділом Обчислювального центру Новосибірського наукового центру АН СРСР.

1962

1962

Доцент К. М. Фішман

З 1962 по 1972 рік кафедрою завідував доцент К.М.Фішман (1914-2010), який вчився у Чернівецькому університеті до війни.

Разом зі своїми учнями К.М.Фішман досліджував геометричні питання теорії аналітичних функцій, в яких застосовувалися методи функціонального аналізу. Зокрема, він отримав ряд важливих результатів з питань еквівалентності лінійних операторів у різних просторах аналітичних функцій.

Учнями К.М.Фішмана були випускники кафедри М.І.Нагнибіда (1961) і М.Ю.Царьков (1969), які захистили кандидатські дисертації під його керівництвом, а також В.К.Маслюченко (1972), що після від’їзду К.М.Фішмана захистив кандидатську дисертацію вже під керівництвом А.М.Плічка.

19
73

У 1973-1991 роках кафедру очолював (з деякою перервою) спочатку доцент, а потім професор М.І.Нагнибіда (1939-2005).

Кандидатську дисертацію він захистив у 1967 році, в якій, зокрема, отримав повний опис лінійних неперервних операторів у просторі аналітичних у крузі функцій, які комутують зі степенем оператора диференціювання, виправивши при цьому помилку відомих французьких математиків Ж.Дельсарта і Ж.-Л.Ліонса.

У 1985 році М.І.Нагнибіда захистив докторську дисертацію, а в 1987 році спільно з М.К.Фаґе опублікував працю „ Проблеми еквівалентності звичайних лінійних диференціальних операторів” (Новосибірськ), в якій були підсумовані багаторічні кафедральні дослідження з цієї тематики. Пізніше професор М.І.Нагнибіда видав ряд монографій, присвячених операторам у просторах аналітичних функцій.

1973

Професор М. І. Нагнибіда

Під керівництвом М.І.Нагнибіди було захищено 7 кандидатських дисертацій з теорії функцій комплексної змінної, серед яких 6 було написано співробітниками кафедри: М.І.Березовський, Н.Є.Лінчук, С.С.Лінчук, П.П.Настасієв, Н.П.Олійник, Т.С.Шмата (1930-2004). Кілька робіт про аналітичні функції у співавторстві з К.М.Фішманом та М.І.Березовським виконала і викладач кафедри Г.М.Березовська (Сасько).

Ці математики продовжили славні традиції школи з теорії функцій і функціонального аналізу, яку заснували на кафедрі М.К.Фаґе і К.М.Фішман, відштовхуючись від досліджень Г.Гана і С.Стоїлова. У різні роки до 1991 року кафедрою завідували також Ю.М.Валіцький, В.П.Рубаник і Й.Ф.Кушнірчук.

З 1991 по 2001 рік завідувачем кафедри математичного аналізу був доцент П.П.Настасієв, випускник Московського університету, учень Г.Є.Шилова і М.І.Нагнибіди. Кандидатську дисертацію він захистив у 1986 році.

1991

Доцент П. П. Настасієв

П.П.Настасієв – учасник багатьох науково-методичних проектів, які призвели до видання численних навчальних посібників, серед яких такі: М.І.Нагнибіда, П.П.Настасієв „Математичний аналіз. Завдання для самостійної роботи” (Київ, 1981); О.Ю.Грищенко, М.І.Нагнибіда, П.П.Настасієв „Теория функ-ций комплексного переменного. Решение задач” (Київ, 1986; друге і доповнене видання українською мовою – Київ, 1994); В.В.Городецький, М.І.Нагнибіда, П.П.Настасієв „Методы решения задач по функциональному анализу” (Київ, 1990).

20
01

З 2001 року кафедрою математичного аналізу завідує професор В.К.Маслюченко, який є ініціатором розробки нових напрямків кафедральних досліджень з теорії функцій і функціонального аналізу.

Вже його кандидатська дисертація (Київ, Інститут математики, 1985) „Деякі питання теорії узагальнених просторів Кете”, крім розв’язання задач, поставлених ще К.М.Фішманом, містила і нові результати щодо деяких геометричних аспектів функціонального аналізу, що стосувалися просторів-об’єднань і просторів-перетинів і розвивали, зокрема, дослідження К.Целлера і Р.Джеймса.

А в його докторській дисертації „Нарізно неперервні відображення і простори Кете” (Львівський університет, 2000) розроблявся зовсім новий для кафедри напрямок: „Зв’язки між нарізними і сукупними властивостями функцій багатьох змінних”, що був започаткований ще в класичних працях Р.Бера і Г.Гана про точки сукупної неперервності нарізно неперервних функцій і Ф.Гартоґса про голоморфність нарізно голоморфних функцій n комплексних змінних.

2001

Професор В. К. Маслюченко

Всі три окреслені вище напрямки розвиваються новою генерацією співробітників кафедри, які є учнями В.К.Маслюченка (під його керівництвом успішно захищено 2 докторські, 9 кандидатських дисертацій і виконуються 2 кандидатські дисертації).

Операторами в аналітичних просторах займається доцент Т.І.Звоздецький, учень С.С.Лінчука, а зв’язки між різними типами неперервності многозначних відображень досліджує к.ф.-м.н. О.Г.Фотій.

group

Професор М. М. Попов

Геометричні питання функціонального аналізу досліджує професор кафедри М.М.Попов, який у 2006 році в Інституті математики НАН України успішно захистив докторську дисертацію "Вузькі оператори та геометрія просторів вимірних функцій".

Професор М. М. Попов

group

Професор В. В. Михайлюк

У 2009 році була успішно захищена докторська дисертація „Координатний метод і теорія нарізно неперервних відображень” доцентом кафедри математичного аналізу В.В.Михайлюком. Результати його досліджень опубліковані у багатьох рейтингових міжнародних математичних журналах.

Професор В. В. Михайлюк

group

Доцент О. В. Маслюченко

Коливання нарізно неперервних функцій вивчає доцент О.В.Маслюченко, науковими керівниками якого були В.К.Маслюченко, М.М.Попов та М.І.Нагнибіда. У 2012 році він успішно захистив докторську дисертацію „Побудова ω-первісних та різні аналоги компактних операторів”.

Доцент О. В. Маслюченко

group

Доцент В. В. Нестеренко

Квазінеперервність та інші ослаблення неперервності – тема досліджень доцента В. В. Нестеренка, який у 2016 році успішно захистив докторську дисертацію „Аналоги неперервності: зв’язки між нарізними і сукупними властивостями та теореми про декомпозицію”.

Доцент В. В. Нестеренко

group

Перша доктор фіз.-мат. наук випускниця і викладач факультету О. О. Карлова

Наукові інтереси доцента О.О.Карлової стосуються абстрактного аналізу та загальної топології. У 2016 році вона отримала премію „Найкращий молодий математик України”, а в 2017 році успішно захистила докторську дисертацію „Класифікація і продовження аналогів неперервних відображень” (науковий консультант – професор В.В.Михайлюк).

Доцент О. О. Карлова

Наукові семінари

На кафедрі систематично працюють наукові семінари: з теорії функцій і функціонального аналізу під керівництвом професора В.К.Маслюченка, а також з топології та абстрактного аналізу під керівництвом професора В.В.Михайлюка.

Традиційними стали міжнародні конференції, присвячені пам’яті Ганса Гана, які кафедра математичного аналізу у співробітництві з іншими кафедрами факультету проводила вже чотири рази (1984, 1994, 2004, 2014).

lamp

Міжнародна співпраця

Співробітники кафедри брали участь у багатьох міжнародних конференціях. Зокрема, В.К.Маслюченко виступав з доповіддю на Міжнародному математичному конгресі у Берліні в 1998 році.

Професор М.М.Попов в 2009 році відвідав університет Гранади (Іспанія) як запрошений доктор-дослідник, а протягом 2010-2011 навчального року працював запрошеним професором в університеті Майямі (Оксфорд, США).

О.О. Карлова брала участь в роботі XII симпозіуму з загальної топології TOPOSYM 2016 (м. Прага, Чехія), а також зробила доповідь на Європейському математичному конгресі (м. Берлін, Німеччина) в 2016 році.

Кафедра підтримує тісні контакти з багатьма науковими та навчальними закладами і математиками як в Україні (Львівський, Київський і Харківський університети, Інститут математики НАН України, Інститут прикладних проблем математики і механіки), так і поза її межами.

bulb

Майбутнім студентам

На кафедрі функціонують докторантура, аспірантура і магістратура. Викладачі кафедри читають базові математичні курси математичного, комплексного і функціонального аналізу, теорії міри та інтеграла, математичної логіки, а також спеціальні курси з вищого аналізу:
„Загальна теорія функцій”, „Оператори у просторах аналітичних функцій”, „Топологічні векторні простори”, „Геометрія банахових просторів”, „Теорія наближень”, „Теорія функцій багатьох змінних”, „Додаткові розділи теорії функцій”, „Числові системи” та інші.

Кафедра готує висококласних фахівців-математиків, які спеціалізуються в галузі теорії функцій і функціонального аналізу. Її випускники отримують кваліфікацію математика і викладача математики та працюють у різних навчальних закладах, науково-дослідних установах та фірмах.

l_bulb

Будьмо знайомі

group

Співробітники кафедри математичного аналізу

Зараз тут працюють: завідувач кафедри професор, доктор фіз.-мат. наук В.К.Маслюченко та потужний колектив викладачів, всі вони мають наукові ступені (двоє – професори і доктори фіз.-мат. наук (М.М.Попов, В.В.Михайлюк), троє – доценти і доктори фіз.-мат. наук (О.В.Маслюченко, В.В.Нестеренко, О.О.Карлова), троє – доценти, кандидати фіз.-мат. наук (Т.І.Звоздецький, Ю.С.Лінчук, О.В.Собчук), одна – асистент, кандидат фіз.-мат. наук (О.Г.Фотій).